Přihlášení školy do Českých dějinČeské dějiny

Multimediální internetový vzdělávací portál NAŠE DĚJINY přichází na pomoc vyučujícím a žákům dějepisu na základních a středních školách. Přináší ucelené, rychle dostupné a přehledně uspořádané informace o událostech českých dějin od pravěku až po naši současnost. Zabývá se politickými dějinami, ale zároveň se podrobně, zasvěceně a přitom přitažlivou formou věnuje i dějinám hospodářským, sociálním a kulturním. Veškeré dění na území českých zemí je přitom zasazeno do evropského kontextu. Zvolené téma je inspirováno snahou o vytvoření moderního, pružného a aktivního informačního zdroje, který se stane účinným prostředkem k budování základního povědomí žáků a studentů o dějinách vlastního národa.

Na vývoji portálu pracoval téměř 7 let početný tým erudovaných českých historiků, archeologů a didaktiků z většiny našich univerzit, historických a archeologických ústavů a dalších renomovaných institucí. Přílohový materiál pochází z depozitářů a instalací našich národních i regionálních sbírek, muzejních expozic i soukromých archivů. Během svého vývoje získal projekt podporu, záštitu a sympatie předních vědeckých pracovišť, významných akademických osobností i školských a ministerských orgánů.

Portál poskytuje učitelům otevřený, široký a velkoryse naplněný prostor, který nabízí materiály a podněty k realizaci svobodně zvolených výukových strategií.

Uživatelsky velmi komfortní elektronická učebnice využívá veškeré přednosti multimediálního prostředí. Na faktografickou páteř, kterou tvoří chronologicky uspořádané tématické bloky a jejich kapitoly (300 v dětské verzi, přes 1300 ve vyšší verzi), navazují tisíce souvisejících, hypertextově propojených textových a názorných odkazů: vysvětlujících pojmových hesel (cca 7000), biografií historických osobností (2000), soubor starých a historických map (přes 200) a obrazových (cca 7600) a filmových materiálů (téměř 1000). Běh událostí v časové následnosti a v aktivním propojení se souvisejícími kapitolami graficky zobrazuje přehledná časová osa. Je tedy naprosto soběstačný, nezávislý na vedlejších zdrojích a ve své podstatě autodidaktický. Obsahuje i kontrolní testy (téměř 4000 otázek), které ověří úroveň nabytých vědomostí a správnost odpovědí automaticky vyhodnotí.

Základní historická faktografie je zpracována ve dvou rozdílných úrovních obtížnosti a náročnosti. Jednodušší struktura obsahuje menší množství textů přiměřených žákům základních škol a méně náročným uživatelům. Na vyšší úrovni najdete větší množství podrobnějších a odborněji formulovaných textů, jejichž didaktická úroveň je určena pro středoškoláka nebo pro vzdělanějšího a do problematiky zasvěcenějšího žáka/uživatele/učitele. Obě úrovně jsou ovšem dostupné každému a jejich volba je otázkou jediného kliknutí. Snadná orientace ve struktuře portálu a jeho intuitivní ovládání umožňují využití portálu pro samostatnou práci žáků a studentů na obou úrovních náročnosti.

Podstatnou výhodou vzdělávacího portálu NAŠE DĚJINY je jeho otevřenost. Na rozdíl od klasické učebnice, která je až do své reedice pevně zakonzervovaným tvarem, je prostředí portálu neustále přístupné korekturám, rozšiřování, zdokonalování a aktualizacím. I po dobu vaší práce s portálem bdí nad obsahem a všemi součástmi a procesy portálu redakční rada, která je připravena reagovat na vaše návrhy a připomínky.

Metodicky je portál velice inspirativní, ale nenařizuje vyučujícímu žádné povinné výukové postupy. Je využitelný pro samostudium, pro vyhledávání informací v textu, pro práci s pojmovým a biografickým slovníkem, pro analýzu historických a věcných souvislostí. Nespornou předností portálu je pohotový a obratný fulltextový vyhledávač, který neomylně nachází cestu ke konkrétní informaci, k hledané osobnosti či události, k obrázku, mapě nebo filmu.

Ve spojení s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí se portál stává nesmírně operativním a přitažlivým výukovým prostředkem, který pohotově reaguje na okamžitou potřebu výuky.

Portál byl podroben praktickému testování a ve zkušebním provozu prokázal svou spolehlivost, technologickou vyspělost i didaktickou kvalitu. Rovněž recenze našich předních odborníků na výuku historie i ohlasy praktických učitelů dějepisu jednomyslně vyzdvihují užitečnost a mnohostrannou využitelnost portálu na základních a středních školách a doporučují přístup na portál každé škole, která se výukou dějepisu zabývá.

Mnoho pedagogických úspěchů s výukovým portálem NAŠE DĚJINY vám přeje kolektiv autorů a vydavatel SILCOM Multimedia.

Projekt České dějiny - edukační portál pro žáky základních a středních škol.
Copyright © 2007 - 2024 SILCOM, CD-ROM & Multimedia, s.r.o.